BIP
4 Głogowski Batalion Inżynieryjny
Historia

HISTORIA GARNIZONU GŁOGÓW


 

Na podstawie Rozkazu Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego nr 27/Org.
z dnia 30.09.1966r. zostaje sformowany 8 pułk pontonowy z siedzibą w Głogowie, który po roku zostaje przemianowany na 6 pułk pontonowy (Rozkazem MON Nr 025 z dnia 30 września 1967r.). Na dowódcę wyznaczony zostaje mjr mgr Zdzisław BARSZCZEWSKI.

20 maja 1967r. Dowódca ŚOW gen. Dyw. Eugeniusz MOLCZYK, po przeprowadzeniu ćwiczenia nt. „Urządzenie punktu przeprawy mostowej pod obciążenie 50 ton z parku TPP przez szeroka przeszkodę wodną” dokonał włączenia jednostki do wojsk operacyjnych okręgu.

Jesienią tego roku żołnierze pułku po raz pierwszy wzięli udział w akcji przeciwpowodziowej ratując ludność powiatu bolesławieckiego po przerwaniu wałów zbiornika poflotacyjnego w Iwinach oraz ochraniając most na rzece Barycz.

12 października 1968 roku z inicjatywy społeczeństwa Ziemi Głogowskiej został ufundowany i wręczony jednostce sztandar. Sztandar w imieniu Rady Państwa wręczył Szef Wojsk Inżynieryjnych ŚOW płk Telesfor KUCZKO. W tym samym dniu Szef Wydziału Jednostek Specjalnych ŚOW płk Eugeniusz DAWDA dokonał uroczystego otwarcia Sali Tradycji jednostki.

W 1970 roku pułk otrzymał nowy sprzęt i na przełomie lutego i marca zakończył proces technicznego przezbrajania technicznego na nowego typu polski park pontonowy PP-64.

16 marca 1971 r. w dowód uznania dla osiągnięć szkoleniowo - bojowych pułku, Dowódca ŚOW polecił zorganizować Szkołę Podoficerską.

W latach kolejnych pułk uczestniczył w kolejnych ćwiczeniach oraz budował mosty dla społeczności lokalnych Dolnego Śląska i Wielkopolski.

W sierpniu 1977 roku 300 żołnierzy pułku przez dwa tygodnie brało udział w akcji przeciwpowodziowej na terenie województw: jeleniogórskiego, legnickiego, wrocławskiego i zielonogórskiego zyskując uznanie ludności i miejscowych władz. Pułk w latach kolejnych również brał czynny udział w akcjach przeciwpowodziowych i tak w 1978 r. na terenie woj. legnickiego, w 1979r. na terenie woj. Ostrołęckiego i wałbrzyskiego, w 1982r. na terenie woj. konińskiego, w 1986r. na terenie woj. Legnickiego i zielonogórskiego. Jednakże największym sprawdzianem pułku był udział w powodzi w 1997r. kiedy to praktycznie cały stan osobowy jednostki uczestniczył w akcji przeciwpowodziowej w całym dorzeczu Odry, a podczas kumulacji na bazie pułku zorganizowane zostało dowództwo wszystkich sił wojsk inżynieryjnych operujących w rejonie środkowej Odry. Doceniając wysiłek jaki w walce z powodzią włożyli żołnierze 6 Głogowskiego pdm jednostkę wizytował
w dniu 23 lipca 1997r. Premier Rządu RP p. Włodzimierz CIMOSZEWICZ.

Oprócz licznych udziałów w akcjach przeciwpowodziowych, w których żołnierze uczestniczyli niemal corocznie, pułk wykonywał inne zadania na rzecz ludności i instytucji cywilnych. Do najważniejszych zaliczyć można: budowę mostów w 1981r. w Malczycach (dł. 107 m), w 1982r. w Golczycach (dł. 55 m), w 1983r.
w Siedlisku (dł. 32 m) czy łącznie 4 mosty w latach 1997/1998 w ramach usuwania skutków powodzi na terenie woj. kaliskiego i jeleniogórskiego. Ponadto wybudowano szereg przystani i molo na jez. Sławskim oraz w Wojnowie i Lginiu. W 1987 roku żołnierze pułku wykonywali prace przy zabezpieczaniu Odry przed wylaniem w rejonie Żmigrodu, Małomic i Leśnicy.

Oprócz wykonywania zadań dla ludności i instytucji cywilnych pułk aktywnie uczestniczył w różnych ćwiczeniach wykonując różnego rodzaje przeprawy (mostowe, pontonowe i promowe) w celu zabezpieczenia przeprawy dla jednostek ogólno wojskowych. Do najważniejszych ćwiczeń zaliczyć można: RYŚ-79 (podczas którego wybudowano most pontonowy o dł. 655 m), WILK-79, ŻBIK-80, DRUŻBA-80, ZIEMIA-86, też PRZYJAŹŃ-87 czy chociażby udział w ćwiczeniu wojsk NATO w 1994 roku na poligonie Biedrusko. Za udział we wszystkich ww ćwiczeniach pułk uzyskiwał wysokie oceny i uznanie od przełożonych.

Bardzo ważnym elementem w działalności pułku był udział w akcja rozminowania i oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych. Do szczególnych tego typu akcji zaliczyć można: udział w oczyszczaniu poligonu po b. Armii Radzieckiej w rejonie Przemkowa (lata 1992-1995), koszary i miejscowość Świętoszów (1992r.), Ludwikowice Kłodzkie (1995r.), udział w zabezpieczeniu budowy gazociągu w ramach GAZ-2000 (lata 1996-1997) czy też oczyszczenie byłego lotniska Armii Radzieckiej w Legnicy na potrzeby zorganizowania spotkania Dolnoślązaków z Ojcem Świętym w 1997 roku.

W międzyczasie od stycznia do końca lipca 1995 roku nastąpiła restrukturyzacja pułku, który z pułku pontonowego przeorganizował się w pułk drogowo – mostowy. W ramach restrukturyzacji zmianie uległa organizacja pułku (w miejsce batalionów pontonowych i kompanii mostowej powstały bataliony drogowo – mostowe i jeden o nowych strukturach batalion pontonowy). Wraz ze zmianą struktur nastąpiła zmiana w zakresie wyposażenia technicznego pododdziałów. W tym też roku pułk przyjął w swoje struktury stan osobowy i sprzęt techniczny z rozformowanego 10 OPS w Rawiczu. Dla potrzeb restrukturyzacji pułku przyjęto również sprzęt techniczny z Gorzowa Wlkp. (17 pdm-w całości), Brzegu (z 1 BSap) i Tarnowskich Gór (z 4 OPS).

28 września 1996 roku przy Pomniku Dzieci Głogowskich odbyła się uroczystość wręczenia 6pdm nowego sztandaru. Sztandar w imieniu Prezydenta RP wręczył Zastępca Dowódcy ŚOW gen. Bryg. Józef RZEMIEŃ.

W nowych strukturach pułk istniał do końca 2001r. kiedy zgodnie z Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 06/Org. z dnia 13.01.2001. w sprawie przeformowania jednostek inżynieryjnych nastąpiło jego rozformowanie.

W miejsce rozformowanego 6 Głogowskiego Pułku Drogowo-Mostowego z dniem 01.01.2002r. powstają: 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu oraz 4 Batalion Ratownictwa Inżynieryjnego.

Od początku swojego istnienia 6 OPS oraz 4 bratinż podobnie jak wcześniej istniejące pułki uczestniczył w licznych akcjach kryzysowych ratując życie ludzkie oraz dobytek czy też usuwając zniszczenia spowodowane przez katastrofalne powodzie. W ramach usuwania skutków powodzi 6 OPS stał się specjalistą na południowo – zachodnią Polskę w zakresie budowy mostów tymczasowych w tym mostów z wykorzystaniem składanych mostów drogowych DMS-65. Do najważniejszych budów ww mostów zaliczyć można mosty: w Podgórzynie (2004r.), w Świętoszowie (2007r.), w gminie Głuchołazy (2 mosty – Dziewiętlice i Gierałcice - w 2009r), w gminie Gryfów Śl. (Wieża - 2009 i Gryfów - 2010r.) oraz w miejscowości Kobiór (2010r.). 6 OPS śladem swoich poprzedników uczestniczył także w akcjach przeciwpowodziowych, a w tym: w rozbijaniu zatorów lodowych na rz. Kaczawie k. Prochowic w 2004r., na rz. Czarnej Wodzie w Goliszowie k. Chojnowa w 2006r. czy też na rz. Skora k. Chojnowa w 2006r., ponadto rozbiórka mostów zniszczonych przez powódź: w Gryfowie Śl. (2010r.) i w gminie Zgorzelec (Radomierzyce - 2010r.) oraz udział w usuwaniu z ulic Bogatyni różnego materiału (pnie drzew, samochody, resztki budynków) naniesionych przez falę powodziową w 2010r. Również podczas powodzi w 2010r. na terenie powiatów Głogowskiego i Lubińskiego żołnierze 6 OPS wykazali się ofiarnością i poświęceniem pomagając ludności cywilnej chronić i umacniać wały przeciwpowodziowe.

Nie zabrakło także wykonywania zadań inżynieryjnych na rzecz ludności i instytucji cywilnych jak np. budowa mostu drogowego i grobli nad przewężeniem jeziora Osłonimskiego k. Przemętu, czy też budowa 3 mostów na rz. Sepolno w Głogowie w 2009r.

Dla batalionu sprawdzianem gotowości do działania zgodnie z przeznaczeniem była powódź, która dotknęła naszych sąsiadów z za zachodniej granicy. Na mocy porozumień międzynarodowych Dowódca Wojsk Lądowych wydał rozkaz do udziału sił i środków batalionu, w akcji usuwania skutków powodzi w Niemczech. W okresie od 26.08.2002 r. do 04.09.2002 r. żołnierze batalionu, uczestniczyli w akcji przeciwpowodziowej w Geesthacht w Dolnej Saksonii w Niemczech.

Kolejnym bojowym chrztem batalionu była klęska powodzi, która dotknęła południową części Dolnego Śląska. Zgodnie z poleceniem Dowódcy ŚOW w okresie od 05.09.2002 r. do 12.09.2002 r. żołnierze batalionu uczestniczyli w usuwaniu skutków powodzi na zbiorniku wodnym (ujęciu wody) koło Dobromierza.

Nie zabrakło także innych nietypowych zadań realizowanych przez obie jednostki jak chociażby budowa grodu średniowiecznego oraz machiny oblężniczej na inscenizację 900 - lecia obrony Głogowa w 2009r., udział w budowie grodu Słowian w Wietszycach w 2008r., wydobycie utopionego kutra ze zbiornika Żelazny Most w 2011r. czy ułożenie drogi z lekkiego pokrycia drogowego (LPD) w m. Pasterka w 2007r. dla potrzeb kręcenia filmu fabularnego. Ponadto w ramach kultywowania tradycji wojskowych i poszerzania wiedzy wojskowej oraz zamiłowania do tradycji i regionu „Ziemi Głogowskiej”. Od 2008r. obie jednostki organizują i prowadzą w organizacji cyklicznej imprezy „Zima w Twierdzy” i „Lato w Twierdzy” Głogów.

Największym sprawdzianem gotowości obu jednostek do wykonywania zadań operacyjnych było włączenie ich do udziału w ćwiczeniu brygadowym Dowódcy ŚOW pk. MERKURY-2006 w czasie, którego 6 OPS mobilizuje 6 Brygadę Pontonowo – Mostową i wraz z 4 bratinż zabezpieczają przeprawy mostowe, promowe i desantowe na rzece Odra.

Zgodnie z rozkazem Dowódcy ŚOW nr Pf-9/Org. z dnia 11 października 2010r. 6 Ośrodek Przechowywania Sprzętu rozformowuje się w terminie do 30 czerwca 2011r., przekazując stan osobowy i całe mienie wojskowe dla potrzeb powstającego z przeformowania 4 bratinż - 4 Głogowskiego Batalionu Inżynieryjnego.

Zgodnie z decyzją nr 479/MON z dnia 14 grudnia 2011 roku 4 Głogowski Batalion Inżynieryjny wraz ze sztandarem 4 Głogowskiego Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego przejmuje tradycje:

·           8 Pułku Pontonowego 1966 – 1967

·           6 Warszawskiego Pułku Pontonowego 1967 - 1995

·           6 Głogowskiego Pułku Drogowo – Mostowego 1995 - 2001

·           6 Ośrodka Przechowywania Sprzętu 2002 – 2011 (do 30.06)

·           4 Głogowskiego Batalionu Ratownictwa Inżynieryjnego.

A także po swoich poprzedniczkach tradycje jednostki wojennej:

6 Samodzielnego Zmotoryzowanego Batalionu Pontonowo – Mostowego 1944 - 1945.

Jednostka powstaje w okresie przeformowania 1 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w 1 Armię Polską w ZSRR. Jednostki inżynieryjne 1 Armii powołane zostają do życia już 23 marca 1944 roku, a jedną z nich jest 6 Samodzielny Zmotoryzowany Batalion Pontonowo – Mostowy. Batalion powstaje na podstawie rozkazu Dowódcy Korpusu Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR Nr 04 z dnia 3 kwietnia 1944r. Po złożeniu przysięgi w dniu 9 lipca batalion bierze udział w ćwiczeniach pokazowych dla dowódców wszystkich rodzajów wojsk z organizacji i urządzania przepraw oraz usuwania zapór inżynieryjnych. Kolejne zadania to zabezpieczenie przepraw dla wojsk 1 Armii w rejonie przyczółka warecko – magnuszewskiego (m.in. zabezpiecza przeprawę przez Wisłę czołgów 1 Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, następnie zabezpiecza przeprawę żołnierzy 3 DP próbującym udzielić pomocy Powstaniu Warszawskiemu. Od września do stycznia batalion buduje kilka mostów na Kanale Bródnowskim oraz na Wiśle (m.in. wspólnie z 3 BPont na wysokości Cytadeli). Za wybitny udział w walkach o wyzwolenie Warszawy batalion rozkazem Naczelnego Dowódcy Armii Radzieckiej Nr 11 z dnia 19.02.1945r. otrzymuje zaszczytną nazwę „Warszawski”. Od 28.01.1945r. batalion zostaje oddelegowany do dyspozycji dowódcy 2 Armii Pancernej Gwardii, na rzecz której batalion buduje m.in. most w Czelinie na północ od Kostrzyna. Podczas wykonywania zadań nad Odrą w dniu 23.02.1945r. (wg innych źródeł 27.02) żołnierze batalionu wkopują pierwszy słup graniczny na Odrze w okolicach Mieszkowic. Po rozpoczęciu 16 kwietnia „Operacji Berlińskiej” batalion budował przeprawy mostowe i promowe dla jednostek Wojska Polskiego na Odrze (Gozdowice, Siekierki i Stare Łysogórki) oraz na Kanale Hohenzolernów i w rejonie Oranienburga. Następnie w składzie 6 Armii Pancernej Gwardii ZSRR uczestniczy w szturmie Berlina gdzie zabezpiecza przeprawę jej oddziałów i oddziałów Wojska Polskiego m.in. przez Szprewęw centrum Berlina. Za wybitne zasługi w szturmie Berlina batalion zostaje wyróżniony Orderem Czerwonej Gwiazdy. Po zakończeniu działań wojennych batalion zostaje skierowany początkowo w rejon Kostrzyna. Zgodnie z Rozkazem Naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego z dnia 2.08.1945r. 6 SZBPM zostaje skierowany do Włocławka gdzie wraz z 31 batalionem 3 Brygady Pontonowo-Mostowej tworzy 1 Zmotoryzowany Pułk Pontonowy.

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych